Pravidlá detského kútika:
1. Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu v centre. Za
    dospelú je považovaná osoba staršia ako 18 rokov.
2. Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov detského kútika Miracolo.
3. Vedenie spoločnosti nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí.
4. Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním v kútiku plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná
    za škody spôsobené dieťaťom.
5. Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách v kútiku.
6. Deti s nevhodným správaním budú z kútika vylúčené bez finančnej náhrady.
7. Deti, ktoré sa hrajú na preliezkach, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky,
    perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.
8. V priestore ihriska sa chodí iba v ponožkách alebo prezuvkách.
9. Do priestoru kútika s  preliezkami nie je povolené nosiť žiadne jedlo ani nápoje. Konzumovať jedlo a  nápoje  povolené iba v
   oddychovej časti.
10. Konzumovať je možné iba jedlo a nápoje zakúpené u nás.
11. V celom priestore je zakázané fajčenie a  vodenie psov.

Prevádzkový poriadok:
1. Detský kútik je otvorený od 09:00 do 19:00 hod. Vstupovať je možné iba v  ponožkách.
2. Prípadné zmeny otváracej doby budú uvedené na vstupných dverách a  na stránke www.miracolo.sk
3. Všetky deti musia byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov. Deťom bez doprovodu nebude umožnený vstup do detského
    kútika. Doprovod je plne zodpovedný za deti počas celej doby pobytu dieťaťa na ihrisku.
4. Na ihrisku je prísne zakázané:
      - konzumovať akékoľvek jedlo a  nápoje
      - vstup v  topánkach alebo s  bosými nohami
      - liezť po šmýkačkách v  protismere
      - fajčiť a  piť alkoholické nápoje
5. Labyrint je určený pre deti od 3 do 12 rokov
6. Ihrisko pre najmenších je určený pre deti od 0 do 3 rokov
7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví (alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v  detskom
    kútiku)
8. Fotografovanie a  kamerovanie na profesionálne účely je dovolené len po predchádzajúcom súhlase majiteľa Miracolo.
9. Zvieratám je vstup zakázaný
10. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť po dohovore zo strany personálu osoba, ktorá spôsobí toto porušenie,
     vykázaný z  priestorov detského kútika, bez možnosti náhrady zaplateného vstupného.
11. V  prípade akéhokoľvek poškodenia majetku kútika alebo k  tomu prislúchajúcich priestorov je doprovod povinný uhradiť
     vzniknutú škodu na mieste v  plnom rozsahu.


Pondelok až nedeľa:
09:00 - 19:00 hod.
Detský kútik Miracolo
Fedinova 20/22
851 01 Bratislava

Bližšie informácie:
tel.: 0944 431 449
0902 218 426
Email:info@miracolo.sk
PRAVIDLÁ
Otváracie hodiny:
KONTAKTY:
Copyright © Miracolo.sk  |  Tvorba web stranok
tvorba web stranok
Cenník:
>> viac
ÚVOD
OSLAVY
AKTIVITY
FOTOGALÉRIA
PRAVIDLA
OTVÁRACIE HODINY A CENNÍK
KONTAKTY
Dieťa do 12 mesiacov vstup zdarma
Deti staršie ako 12 mesiacov prvá hodina 2,50 eur a každá ďalšia začatá hodina 1,50 eur