Pravidlá

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel detského kútika a prevádzkového poriadku 🙂

Pravidlá detského kútika

1. Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu v centre. Za dospelú je považovaná osoba staršia ako 18 rokov. 2. Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov detského kútika Miracolo. 3. Vedenie spoločnosti nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí. 4. Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním v kútiku plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom. 5. Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách v kútiku. 6. Deti s nevhodným správaním budú z kútika vylúčené bez finančnej náhrady. 7. Deti, ktoré sa hrajú na preliezkach, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz. 8. V priestore ihriska sa chodí iba v ponožkách alebo prezuvkách. 9. Do priestoru kútika s preliezkami nie je povolené nosiť žiadne jedlo ani nápoje. Konzumovať jedlo a nápoje povolené iba v oddychovej časti. 10. Konzumovať je možné iba jedlo a nápoje zakúpené u nás. (Výnimkou je jedlo určené lekárom po konzultácii s personálom detského kútika.) 11. V celom priestore je zakázané fajčenie.

Prevádzkový poriadok

1. Detský kútik je otvorený od 10:00 do 20:00 hod od pondelka do piatka a od 09:00 do 20:00 hod. v sobotu a nedeľu. Vstupovať je možné iba v ponožkách alebo prezuvkách. 2. Prípadné zmeny otváracej doby budú uvedené na vstupných dverách a na facebooku detského kútika. 3. Všetky deti musia byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov. Deťom bez doprovodu nebude umožnený vstup do detského kútika. Doprovod je plne zodpovedný za deti počas celej doby pobytu dieťaťa na ihrisku. Výnimkou je iba v prípade akcie, na ktorej dozor zabezpečuje detský kútik (vopred oznámené). 4. Na ihrisku je prísne zakázané: - konzumovať akékoľvek jedlo a nápoje - vstup v topánkach alebo s bosými nohami - liezť po šmýkačkách v protismere 5. Ihrisko je určené pre deti do 12 rokov 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví (alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v detskom kútiku) 7. Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je dovolené len po predchádzajúcom súhlase majiteľa detského kútika. 8. Za každé porušenie prevádzkového poriadku môže byť po dohovore zo strany personálu osoba, ktorá spôsobí toto porušenie, vykázaný z priestorov detského kútika, bez možnosti náhrady zaplateného vstupného. 9. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku kútika alebo k tomu prislúchajúcich priestorov je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu na mieste v plnom rozsahu.

Close Menu