Všeobecné obchodné podmienky v dennom letnom tábore Miracolo 

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predovšetkým pravidlá účasti detí na denných táboroch organizovaných spoločnosťou LIMANA s.r.o., Gorazdova 13, 811 04 Bratislava Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. organizátora a rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol odoslaním prihlasovacieho formulára na kurz/tábor na webovej stránke organizátora. www.miracolo.sk 

a) Organizátor (ďalej len dodávateľ): 

LIMANA s.r.o. 

Gorazdova 13 

811 04 Bratislava 

IČO: 35812834 

DIČ:2021579846 

Bankové spojenie: ČSOB, IBAN: SK92 7500 0000 0002 2687 3533 

b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič/zákonný zástupca dieťaťa spôsobilý na právne úkony. 

c) Táborom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: denný letný tábor určený pre deti od 5 do 12 rokov s ponukou aktivít zameraných na pohyb, rozvoj tvorivých a vedomostných sfér, ktorých sa dieťa môže zúčastniť v čase od 7.00 do 17.30, tábor sa koná v adrese uvedenej v ponuke na webovej stránke www.miracolo.sk, jeden turnus trvá 5 dní (pondelok až piatok). 

2. Zmluvný vzťah 

a) Medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zmluvný vzťah výberom termínu tábora na stránke www.miracolo.sk, vyplnením a odoslaním online prihlasovacieho formulára (registrácia) a jeho potvrdením pomocou e-mailu. Doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí registrácie, ktorého prílohou je zálohová faktúra, dochádza k uzavretiu zmluvy, teda k záväznému prihláseniu. 

b) Dodávateľ sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

c) Objednávateľ odoslaním prihlasovacieho formuláru vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s cenou produktu. 

d) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené vo formulári sú pravdivé. 

3. Cena produktov a tovaru 

a) Cena jedného turnusu pokrýva 1 týždeň pre 1 dieťa v dennom tábore, t.j. 5 dní, pondelok až piatok. 

b) Cena je viditeľne uvedená na webovej stránke dodávateľa www.miracolo.sk 

c) Cena zahŕňa: 

 Dennú starostlivosť o dieťa zaškolenými inštruktormi 

 Stravu: desiata, obed, olovrant, ovocie 

 Vstup do detského kútika po dobu trvania tábora 

 Pitný režim 

 Ceny a odmeny 

d) Všetky ceny sú uvedené na stránke a sú konečné. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, individuálne zľavy, nie sú vzájomne kombinovateľné. 

e) Dodávateľ posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie emailom objednávateľovi faktúru vo výške 100 % ceny. 

f) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť cenu za vybraný turnus bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet najneskôr do dátumu splatnosti uvedenej faktúry. Ako variabilný symbol(VS) uvedie číslo uvedené na faktúre, v poznámke uvedie meno dieťaťa alebo meno zákonného zástupcu. 

g) Dodávateľ sa zaväzuje po prijatí platby na bankový účet odoslať objednávateľovi emailom potvrdenie/ daňový doklad/ faktúru. 

h) Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v stanovenej lehote, dodávateľ odošle emailom upomienku. 

i) Ak objednávateľ nezaplatí upomienku do 3 kalendárnych dní, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. 

4. Práva a povinnosti objednávateľa 

a) Objednávateľ sa zaväzuje dodržať príchod dieťaťa do tábora vždy medzi 7.00 a 8.30 ( ak nie je dohodnuté inak) 

b) Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť dieťa z tábora medzi 15.30 a 17.30 (ak nie je dohodnuté inak. 

c) Pokiaľ príde prevziať dieťa iná osoba, ako zákonný zástupca, dieťa mu bude vydané, len na základe písomného povolenia od zákonného zástupcu. 

d) Objednávateľ prehlasuje, že dieťa, ktoré bolo zaregistrované na tábor 

 Má základné sociálne návyky 

 Je samostatné a schopné sa zaradiť do kolektívu 

 Je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov 

e) Objednávateľ sa zaväzuje, že svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom nebude bezdôvodne narúšať priebeh tábora. 

f) V prípade prerušenia účasti na tábore má objednávateľ nárok iba na vyúčtovanie ceny za nevyčerpanú stravu a to iba v prípade, ak je dôvodom odchodu ochorenie dieťaťa. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká. 

g) Drahé veci, oblečenie, mobilné telefóny, fotoaparáty, mp3 prehrávače, elektrické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu alebo poškodenie dodávateľ nezodpovedá. 

h) Objednávateľ sa zaväzuje, že oboznámi dieťa, ktoré prihlásil do denného detského tábora s táborovými pravidlami. V prípade porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť. 

i) Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa pravdivo o zdravotnom stave dieťaťa. 

j) Ak dieťa užíva lieky, objednávateľ je povinný túto skutočnosť zdôrazniť dodávateľovi najneskôr v deň nástupu do tábora a lieky osobne odovzdať inštruktorovi spolu s písomnou inštrukciou k užívaniu liekov. 

k) Objednávateľ sa zaväzuje priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora nasledujúce doklady 

 Kópiu dokladu o úhrade tábora 

 Kópiu zdravotného preukazu poistenca 

 Informovaný súhlas zákonného zástupcu 

 Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od doktora 

 V prípade zdravotných problémov dieťaťa (napr. alergie, zdravotné obmedzenia, zhoršené sociálne zručnosti) je objednávateľ povinný priniesť potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, resp. vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore s dátum nie starším ako 5 dní pred nástupom. 

5. Práva a povinnosti dodávateľa 

a) Dodávateľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach. 

b) Dodávateľ nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou tábora (zmluvný partneri, dodávatelia) 

c) Ak je dodávateľ nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností, popr. Pri nenaplnení turnusu dostatočným počtom detí, zmeniť podmienky, alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, dodávateľ mu vráti 100 % uhradenej ceny. Pri zrušení tábora v konkrétnom termíne z dôvodu neobsadenia, musí byť objednávateľ informovaný najneskôr 7 dní pred nástupom do tábora. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne, emailom. 

6. Odstúpenie od zmluvy 

a) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a iba písomnou formou. 

b) S odstúpením od zmluvy súvisí storno poplatok (viď čl. 7) 

c) Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia dodávateľovi. 

d) Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že objednávateľ nesplní všetky povinnosti z týchto všeobecných podmienok. 

7. Storno podmienky 

V prípade ak chce objednávateľ odstúpiť od zmluvy: 

a) 10 a viac dní pred nástupom prihláseného dieťaťa do tábora, tvorí storno poplatok 25 % z celkovej zaplatenej ceny. 

b) Menej ako 10 dní, maximálne však 3 dni pred nástupom, predstavuje storno poplatok 50 % z celkovej zaplatenej ceny. 

c) 3 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia do tábora predstavuje storno poplatok 100 % z celkovej zaplatenej ceny. 

d) Dodávateľ ponúka objednávateľovi možnosť prehlásiť dieťa na iný/náhradný termín denného tábora, pokiaľ nie je kapacita vybraného turnusu v danom čase už naplnená. 

e) V prípade stornovania náhradného termínu objednávateľovi už nevzniká žiaden nárok na vrátenie poplatku za denný tábor. 

8. Záverečné ustanovenia 

a) Objednávateľ týmto udeľuje dodávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a údajov jeho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný dodávateľom 

b) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych nahrávok a fotografií z tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo na propagačné účely. 

c) Dodávateľ je oprávnený osobné údaje, audiovizuálne nahrávky a fotografie z táborov ďalej spracúvať, a to pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti ….. 

d) Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne po dobu 3 rokov, pričom je súhlas možný kedykoľvek písomne, emailom odvolať. 

e) Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách dodávateľa. 

f) Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 15 dní. 

g) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. 

h) Obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

i) Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15.6.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa do denného letného tábora. 

Bratislava 15.6.2019 

Close Menu